BIP
Strona glówna >> Informacje >> Opłaty Sądowe >> Wysokości opłat w sprawach cywilnych
Środa, 20 Września 2017

Sąd Okręgowy

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku: w kwocie:
o ochronę dóbr osobistych 600 złotych
o ochronę niemajątkowych praw autorskich 600 złotych
o ochronę niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych 600 złotych
o ochronę innych praw niemajątkowych (m. in. ustalenie prawa do grobu) 600 złotych
wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 300 złotych
uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 złotych
stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 złotych
wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym sądem polubownym 300 złotychSąd Rejonowy w Tarnowie

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku: w kwocie:
o naruszenie posiadania 200 złotych
o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 złotych
o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 złotych
o uchylenie uchwały organu spółdzielni 200 złotych
o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 200 złotych
o przyjęcie w poczet członków spółdzielni 200 złotych
o ustalenie wstąpienie w stosunek najmu 200 złotychPostępowanie uproszczone

Opłatę stałą pobiera się od:
przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy w kwocie:
do 2 000 zł 30 złotych
ponad 2 000 zł do 5 000 zł 100 złotych
ponad 5 000 zł do 7 500 zł 250 złotych
ponad 7 500 zł 300 złotychPostępowanie nakazowe i upominawcze

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku: w kwocie:
Pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym 5% od wartości przedmiotu sporu
Nie mniej niż 30zł
Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 3/4 część opłaty
Nie mniej niż 30zł
W razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 3/4 części opłaty uiszcza powód
Nie mniej niż 30złSprawy z zakresu prawa rzeczowego

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku: w kwocie:
o ustanowienie drogi koniecznej 200 złotych
o rozgraniczenie nieruchomości 200 złotych
o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie 200 złotych
o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej 100 złotych
o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania 100 złotych
rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej 100 złotych
o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie 2000 złotych
w sprawie o zniesienie współwłasności 1000 złotych
wraz ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności 300 złotych

 

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku: w kwocie:
o stwierdzenie nabycia spadku 50 złotych
o zabezpieczenie spadku
o sporządzenie spisu inwentarza
o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
Jeżeli powyższe wnioski, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.
w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku: w kwocie:
apelacja 100 złotych
skarga kasacyjna
i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu 100 złotych
wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu
wniosku: w kwocie:
o dział spadku 500 złotych
zgodny projekt działu spadku 300 złotych
o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 1000 złotych
o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności 600 złotych
o przesłuchanie świadka testamentu ustnego nie pobiera się opłat
o otwarcie i ogłoszenie testamentu nie pobiera się opłat
o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu nie pobiera się opłatZażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, skargi o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Opłatę stałą pobiera się od:
zażalenie na postanowienie w przedmiocie: w kwocie:
oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza Opłata stała
40
skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia
wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora
należności świadka
na odmowę dokonania czynności notarialnej Opłata stała
100
apelacja Opłata stała
40
zażalenie
skarga kasacyjna
skarga o wznowienie postępowania
i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu
apelacja Opłata minimalna
30 złotych jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej
zażalenie
skarga kasacyjna
skarga o wznowienie postępowania
i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu
sprzeciw od wyroku zaocznego połowa opłatyOpłaty stosunkowe

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku: w kwocie:
w innych sprawach o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotychOpłata podstawowa

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku: w kwocie:
w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej 30 złotychOpłata kancelaryjna

Opłatę stałą pobiera się od:
za każdą rozpoczętą stronę: w kwocie:
poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu 6 złotych/stronę
odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
zaświadczenia
dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej