BIP
Strona glówna >> Struktura organizacyjna >> Wydziały Sądu Rejonowego w Tarnowie >> Wydział I Cywilny Sądu Rejonowego w Tarnowie
Środa, 20 Września 2017

Właściwość rzeczowa:

 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł oraz sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 kpc), podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o sprostowanie aktów USC w zakresie właściwości miejscowej wydziału),
 • sprawy egzekucyjne zajmujące się egzekucją cywilną zarówno sądową jak również nadzorem nad egzekucja komorniczą (w szczególności: skargi na czynności komornika, wyjawienie majątku, o wyznaczenie organu egzekucyjnego, o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i innym tytułom wykonawczym, wezwanie do próby ugodowej, egzekucja z nieruchomości, o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu przed wszczęciem postępowania).

Opłaty:

  Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.Nr 167, poz 1398).

 Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

 W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

 • opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w powyższej ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł,
 • opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł,
 • opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej,
 • w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy: 1) do 2.000 zł - 30 zł, 2) ponad 2.000 zł do 5.000 zł - 100 zł, 3) ponad 5.000 zł do 7.500 zł - 250 zł, 4) ponad 7.500 zł - 300 zł.

 Przykłady opłat stałych od spraw rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym:

 • od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – 50 zł, jeżeli jest jeden spadkodawca(zmarły), jeżeli jest więcej spadkodawców wielokrotność tej kwoty,
 • od wniosku o dział spadku 500 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt działu - opłata stała 300 zł,
 • od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1.000 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt działu i zniesienia – opłata stała 600 zł,
 • od wniosku o zniesienie współwłasności – 1.000 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt – 300 zł,
 • od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – 2.000 zł,
 • od wniosku o ustanowienie drogi koniecznej – 200 zł,
 • od wniosku o rozgraniczenie nieruchomości – 200 zł,
 • od wniosku o podział majątku wspólnego – 1.000 zł, jeżeli zawiera zgodny projekt podziału – 300 zł,
 • od skargi na czynności komornika – 100 zł,
 • od wniosku o wyjawienie majątku – 40 zł,
 • od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności – 50 zł,
 • opłata kancelaryjna za wydanie odpisów z akt – za kopię uwierzytelnioną – 6 zł, oraz za kopię nieuwierzytelnioną – 1 zł za stronę,
 • opłata za klauzulę wykonalności, prawomocności – 6 zł za stronę.

Właściwość miejscowa:

  Obejmuje miasto Tarnów oraz gminy: Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wojnicz.
 
 Przy pozwie (tryb procesowy postępowanie nakazowe i upominawcze) – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na wskazanym wyżej obszarze.
 
 Przy wniosku (tryb nieprocesowy) w sprawach spadkowych – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli spadkodawca mieszkał na wskazanym wyżej obszarze.
 
 Przy wniosku (tryb nieprocesowy) w innych sprawach – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli na wskazanym wyżej obszarze znajduje się nieruchomość, której dotyczy wniosek albo gdy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania (siedzibę) na wskazanym wyżej obszarze.

Zasady przydziału spraw sędziom i referendarzom:

Zakres czynności


Przewodniczący Wydziału:

SSR Zbigniew Zabawa – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowie

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Anna Chmielarz

Sekretariat Wydziału:

33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, II piętro, pok. 211
Tel./fax (014) 688-74-38
e-mail: sr_wydz1@tarnow.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu:
Beata Włodarz

Zastępca Kierownika Sekretariatu:
mgr Renata Michalik

Sekcja Egzekucyjna:
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, parter, pok. 16-17
Tel. (014) 688-77-33

Przyjmowanie stron:

Poniedziałek - Piątek od godz. 9.00 do 15.00