BIP
Strona glówna >> Struktura organizacyjna >> Wydziały Sądu Rejonowego w Tarnowie >> Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie
Środa, 20 Września 2017

INFORMACJA

 Od 01.01.2017 akta ksiąg wieczystych udostępniane będą codziennie w godzinach od 9.00 do 12.00, natomiast archiwum LWH czynne będzie w poniedziałki i środy od 10.00 do 12.00.

Właściwość rzeczowa:

 Prowadzenie ksiąg wieczystych, hipotecznych oraz zbiorów dokumentów, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:

o założenie księgi wieczystej dla:

 • nieruchomości gruntowej,
 • nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste,
 • nieruchomości lokalowej,
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i wpis uprawnionego z powyższego tytułu).

o wpis w księdze wieczystej:

 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej,
 • prawa własności, użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych i warunkowych,
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • wierzytelność banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych ( Dz. U. Nr 140, poz. 940 z 1998r. Nr 107, poz. 669, z 2000r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702 oraz z 2001r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39 , poz. 459),
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.200r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w  każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 74, poz. 855),
 • zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
 • zajęcia nieruchomości w trybie art. 924 kpc,
 • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, zaświadczeń z wykazów hipotecznych oraz ze zbiorów dokumentów,
 • prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych, a także wykonywanie czynności związanych z ich przeglądaniem.

Opłaty:

1. Wnioski wieczystoksięgowe:

 • opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł,
 • od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł  niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 • opłatę stałą w kwocie  150 zł  pobiera się od wniosku o wpis:
  • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
  • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
  • praw osobistych i roszczeń,
  • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych,
 • opłatę stałą w kwocie 60 zł pobiera się od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej,
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
  • odłączenie nieruchomości lub jej części,
  • sprostowanie działu I – O,
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 uksc,
 • jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą w kwocie 60 zł,
 • opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 uksc pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • opłatę stała określoną w art. 42 i 43 uksc pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej,
 • od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą,
 • od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis,
 • od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

2. Skargi na orzeczenie referendarza - pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł.

3. Wnioski o wydanie na podstawie akt odpisów, zaświadczeń i odpisów z księgi wieczystej:

 • odpis zwykły księgi wieczystej – 30 zł,
 • odpis zupełny księgi wieczystej – 60 zł,
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zl.

Wniosek, który nie został należycie opłacony – podlegający opłacie stałej – zwraca się bez wezwania o uiszczenie opłaty. 

Właściwość miejscowa: 

 Obejmuje nieruchomości położone na terenie miasta Tarnowa oraz następujących gmin: Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wojnicz.

Zasady przydziału spraw sędziom i referendarzom:

Zakres czynności


Przewodniczący Wydziału:

SSR Irena Puzon-Sasak

Kierownik Sekretariatu:

mgr Joanna Ciężadło

Zastępca Kierownika Sekretariatu:

Marta Bilińska

Sekretariat Wydziału:

33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, parter, pok. 22
Tel. (014) 688-74-25; Fax (014) 688-74-32
e-mail: sr_wydz6@tarnow.sr.gov.pl