Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Tarnowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, pragniemy przekazać Pani/Panu następujące informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych
Administratorami Danych Osobowych:
a) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądu są Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Tarnowie;
b) przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne są Sąd Rejonowy w Tarnowie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej oraz Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowie w ramach realizowanych zadań;
c) przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Tarnowie.

Z Administratorami Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@tarnow.sr.gov.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania danych
Administratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dotyczących m. in. zatrudnienia, ochrony socjalnej, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, udzielania zamówień publicznych, przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających dane;
b) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność administratorów (art. 6 ust. 1 lit. e);
c) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
d) podejmowania działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy administratorami a osobą, której dane dotyczą oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej, zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Sądu oraz zabezpieczenia mienia, utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego itp.

III. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratorów usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organy państwowe, Minister Sprawiedliwości.

IV. Okresy przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane, a następnie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Prawa osób fizycznych
Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@tarnow.sr.gov.pl

VI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia lub realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Marcin Malis
Dokument z dnia:
2019-10-07
Publikacja w dniu:
2019-10-07
Opis zmiany:
Zmiana treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Kadr
Opublikował:
Jarosław Zachara
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d