V Wydział Gospodarczy - V GUp 3/12

Sygn. akt V GUp 3/12


POSTANOWIENIE


Dnia 27 sierpnia 2018 roku

Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tamowie, V Wydział Gospodarczy
w osobie: SSR Zbigniew Miczek
po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2018 roku,
na posiedzeniu niejawnym
sprawy
w postępowaniu upadłościowym ABM SOLID S.A. w Tarnowie w upadłości układowej
w przedmiocie wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli i sposobu głosowania
na zasadzie art. 260 ust. 2 p.u. i art. 198 ust. 3 p.u. i 282 ust. 1 p.u. w zw. z art. 449 p.res.
postanawia:

I. wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad propozycjami układowymi na dzień 4 października 2018 roku, godzina 11.00, w budynku Sądu Rejonowego Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, sala numer 11.

II. dopuścić możliwość głosowania w drodze pisemnej.

III. poinformować wierzycieli, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku Sędzia Komisarz dokonał podziału wierzycieli celem głosowania nad układem na sześć grup, opisanych szczegółowo w propozycjach układowych, zaś wskazanie grupy do której zaliczono danego wierzyciela znajduje się na karcie do głosowania.


SSR Zbigniew Miczek